Franchisee Login

Managemnt Team

  • Home
  • »
  • Managemnt Team
Mr.Shripad Kolhatkar
Mr.Shripad KolhatkarDirectorContact : 9011056551Email : shripadkolhatkar@genericartmedicine.com
Mr.Salim Sayyed
Mr.Salim SayyedDirectorContact : 7304412345Email : salimsayyed@genericartmedicine.com
MR.VAIBHAV NARGUNDE
MR.VAIBHAV NARGUNDEBusiness Development & Training HeadContact : 7875329000Email : vaibhav.nargunde1@gmail.com
Chinmay Watwe
Chinmay WatweIT ManagerContact : 8275583387Email : itgenericart@gmail.com
Shweta Mali
Shweta MaliAdminContact : 7378584492Email : gencartadmn@gmail.com
Komal Kolap
Komal KolapPRMContact : 7378584491Email : prmgenericart@gmail.com
Uday Pandhare
Uday PandhareDocuments InchargeContact : 7378584493Email : documentsgenericart@gmail.com
Avadhoot Jamdar
Avadhoot JamdarLegal AdvisorContact : 7378584493Email : legalgenericart@gmail.com